ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร" เป็นอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ความดังต่อไปนี้

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่ง อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร"

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร"

 

สำหรับประวัติ "นารี ตัณฑเสถียร" สําเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเนติบัณฑิตไทย ปริญญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ Howard University, Wash, DC USA ปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศ The American University Wash, DC USA และปริญญาโทด้านกฎหมายการให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ Vrije University of Brussel, Belgium (ทุนรัฐบาลเบลเยียม)

ประวัติการทำงานของ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร

- พ.ศ. 2528 เริ่มทำงานปี ในสำนักงานคดีอาญาธนบุรี สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงานภาครัฐ และเจรจา ตรวจร่างสัญญาภาครัฐ

- พ.ศ. 2553 เป็นอาจารย์ (พิเศษ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2554 เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค), เลขานุการอัยการสูงสุด และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "นารี ตัณฑเสถียร"

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline