สิ้น "หลวงปู่อิ่ม" วัดโสมนัสฯ พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ละสังขารสงบ

สิ้น "หลวงปู่อิ่ม" หรือ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ละสังขารแล้วอย่างสงบ

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 มีรายงานเศร้า หลวงปู่อิ่ม หรือ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ได้ละสังขารแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 1 ต.ค. 2565 ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สิริอายุ 94 ปี พรรษา 73

 

สิ้น "หลวงปู่อิ่ม" วัดโสมนัสฯ พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ละสังขารสงบ

 

สำหรับประวัติ หลวงปู่อิ่ม วัดโสมนัสฯ หรือ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.2471 ที่ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา จบการศึกษาชั้นป. 4 รร.วัดเกสรชลธี (เลื่อนประคาร) ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา อายุ 21 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2492 มีสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระอมรมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร (สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสภณคณาภรณ์) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสุวัฒนประสาท เจ้าอาวาสวัดเกสรชลธี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "อรินทโม"

หลวงปู่อิ่ม ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม พ.ศ.2494 สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ที่สำนักเรียนคณะ จ.สงขลา พ.ศ.2502 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ที่สำนักเรียนวัดโสมนัสวิหาร ได้รับความไว้วางใจจากสมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารขณะนั้น มอบหมายภารกิจสนองงานทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ พ.ศ.2536 เป็นกรรมการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) พ.ศ.2547 เป็นรองประธานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) พ.ศ.2555 เป็นประธานกำกับดูแลคณะสงฆ์ภาคพื้นยุโรป (ธรรมยุต)


ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโกเมศรัตนาราม เพื่อส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนชาย  สร้างกองทุนไว้สำหรับสามเณร และบำรุงวัดโกเมศรัตนาราม อีกทั้งให้การสนับสนุนแก่เด็ก รวมทั้งลูกหลานและญาติที่อยู่ในการอุปการะในความปกครอง สงเคราะห์ญาติตามหลักคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ได้รับการศึกษาจบการศึกษาชั้นสูงตามลำดับจากสถาบันศึกษาทั่วไป เมื่อจบไปแล้วมีงานทำจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่น

 

สิ้น "หลวงปู่อิ่ม" วัดโสมนัสฯ พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตา ละสังขารสงบ

ลำดับสมณศักดิ์ 


- พ.ศ. 2503 เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค


- พ.ศ.2515 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูอดุลธรรมนุวัตร 


- พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในราชทินามเดิม 


- พ.ศ.2524 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติวรประสาธน์


- พ.ศ.2534 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชดิลก 


- พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวราภรณ์ 


- พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาจารย์ 


- เดือน ก.พ. 2565 ได้รับพระราชทานโปรดสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมวชิรเมธาจารย์

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline