โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ร.อ.เชิงชาย” เป็นนายทหารราชองครักษ์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์...

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ร.อ.เชิงชาย” เป็นนายทหารราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ร.อ.เชิงชาย” เป็นนายทหารราชองครักษ์


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.ร.อ.เชิงชาย” เป็นนายทหารราชองครักษ์