โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์’ เป็นองคมนตรี....

วันที่ 22 ต.ค.2565  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี
 

สำหรับ พล.อ. บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2481 ปัจจุบันอายุ 84 ปี เป็นนายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนที่ 10  ขณะที่มาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี ปัจจุบันมีคณะองคมนตรีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้วจำนวน 18 คน รวมประธานองคมนตรีและบุคคลล่าสุดในวันนี้

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นองคมนตรี

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline