ครม.ไฟเขียว เพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" เฉลี่ย คนละ 3 บาท/วัน

เพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" อีก 3 บาท เฉลี่ย 24 บาท/คน/วัน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ โดยเพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 8 พ.ย. 2565 มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการปรับเพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ โดยให้ปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียน ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยอัตราการปรับเพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน โดยใช้วงเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3,533 ล้านบาท

การปรับเพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" ครั้งนี้ จะปรับเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ย 24 บาทต่อคนต่อวัน จากเดิมอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3 บาทต่อคนต่อวัน ดังนี้ 

 

ครม.ไฟเขียว เพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" อีก 3 บาท

 

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-40 คน  ได้ค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 41-100 คน  ได้ค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 101-120 คน  ได้ค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป  ได้ค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2565 ที่ประชุมครม.ได้เคยเห็นชอบปรับอัตรา "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" จากอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน เป็นอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน ก่อนจะปรับปรุงอีกครั้งในปีงบประมาณ 2566-2567 และในปีงบประมาณ 2567 ครม.ได้อนุมัติหลักการในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไว้ด้วยแล้ว 

 

ครม.ไฟเขียว เพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" อีก 3 บาท

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline