svasdssvasds
ราชกิจจาฯสั่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนพ้นตำแหน่ง

ราชกิจจาฯสั่ง "เสาวรีย์ เยี่ยมศิริ" ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนพ้นจากตำแหน่ง เหตุความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

มีรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง โปรดเกล้าฯ ให้ "เสาวรีย์ เยี่ยมศิริ" พ้นจากผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เหตุความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดี

ราชกิจจาฯสั่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนพ้นตำแหน่ง

25 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งให้ นางเสาวรีย์ เยี่ยมศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2565 เนื่องจากเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่
 

affaliate-2

สืบเนื่องจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในการประชุมครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า นางเสาวรีย์ เยี่ยมศิริ เป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยไม่ผ่านการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าว พ้นจากตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2565

วันเดียวกันนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว 45 จังหวัด 1,202 ราย 

 

ราชกิจจาฯสั่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนพ้นตำแหน่ง

 

ขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline

 

affaliate-3