รู้จัก"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ

รู้จัก"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ-ไม่รับของกำนัลทุกชนิด ก่อนโดนบุกรวบพร้อมหลักฐานคาโต๊ะเงินกองโต 5ล้านบาท

    กรณีข่าวใหญ่  ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อม เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บุกจับกุม นาย"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" อธิบดีกรมอุทยานฯ ความผิดฐาน “เป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภา เรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต”

รู้จัก\"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา\" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ

รู้จัก\"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา\" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ
  สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2565 ได้มีผู้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมขอ งนายรัชฎา ที่มีพฤติกรรม เรียกรับเงินจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยจะเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วย เเละทำการรักษาตำเเหน่งหัวหน้าไว้ให้ หากไม่นำเงินมามอบให้ จะถูกโยกย้ายออกจากตำเเหน่ง ซึ่งจะเรียกรับรายละประมาณ 500,000 - 1,000,000 บาท อีกทั้งยังต้องนำเงินสดมามอบให้เป็นรายเดือนอีกด้วย

รู้จัก\"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา\" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ

   โดยล่าสุดในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ ได้พบตัว นายรัชฎา อธิบดี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ขณะกำลังรับเงินจากทางเจ้าหน้าที่ผู้นำเงินมามอบให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมนาย รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา และตรวจยึดของกลางเงินสดกว่า 5 ล้านบาท นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

รู้จัก\"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา\" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ
 


เปิดประวัติอธิบดีกรมอุทยานฯ"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา"


นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   เป็นน้องชายของ พล.อ.ยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น 12 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

รู้จัก\"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา\" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ


ประวัติการศึกษา

  •  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วน.46)
  •  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รู้จัก\"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา\" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ

ประวัติการทำงานที่สำคัญ 

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2563
  • รองอธิบดีกรมป่าไม้
  • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

  ซึ่ง นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2565 

 

   ทั้งนี้หากย้อนกลับไปยังโพสต์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565  จะพบว่า นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานฯ ได้เคยประกาศงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด  ....กรมอุทยานฯ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  

รู้จัก\"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา\" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ

รู้จัก"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ 

   นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

 

โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ชุมชน มีความรู้สึกหวงแหน และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัย ของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

1.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รู้จัก\"รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา\" อธิบดีกรมอุทยานฯ เจ้าของนโยบายไม่รับของขวัญ

2.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

3.ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 

4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

 

5. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

 

ที่มา ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ thainews