ราชกิจจาฯประกาศ ให้เปลี่ยนชื่อ ม.ชินวัตร เป็น ม.เมธารัถย์

ราชกิจจาฯประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เปลี่ยนชื่อ ม.ชินวัตร เป็น ม.เมธารัถย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยชินวัตร เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมธารัถย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯประกาศ ให้เปลี่ยนชื่อ ม.ชินวัตร เป็น ม.เมธารัถย์

 

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565

จึงอนุญาตให้มหาวิทยาลัยชินวิตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมถารัถย์ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค.2565 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ราชกิจจาฯประกาศ ให้เปลี่ยนชื่อ ม.ชินวัตร เป็น ม.เมธารัถย์

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline