ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “สุวรรณคีรี”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง “วิสิทธิ์ สุวรรณคีรี” หลังถูกธนาคารกรุงศรีอยุธยาฟ้องล้มละลาย...

วันที่ 25 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.66/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 ด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 10 มกราค 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายวิสิทธิ์ สุวรรณคีรี ลูกหนี้เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

อนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงนพิทักษ์ทรัพย์ฝ่ายคำคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได์กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th

 

ราชกิจจาฯ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง “สุวรรณคีรี”

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline