ราชกิจจาฯ ประกาศให้วันที่ 5 พ.ค. เป็นวันหยุด สถาบันการเงิน กรณีพิเศษ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินทุกแห่ง เป็นกรณีพิเศษ ...

วันที่ 7 ก.พ.2566  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่สนส. 7/2566 เรื่องการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ลงนามโดย นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า 1.เหตุผลในการออกประกาศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 กําหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้

2.อํานาจตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอํานาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 

3.ขอบเขตการบังคับใช้ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

4.ข้อกําหนดวันหยุดทําการเป็นกรณีพิเศษ กําหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบัน การเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน

5.วันเริ่มต้นบังคับใช้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ราชกิจจาฯ ประกาศให้วันที่ 5 พ.ค. เป็นวันหยุด สถาบันการเงิน กรณีพิเศษ

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline