ด่วน สั่ง "สารวัตรซัว"  ให้ออกจากราชการ หลังถูก ชูวิทย์แฉเอี่ยวพนันออนไลน์

สั่งออกจากราชการ! "สารวัตรซัว" พ.ต.ท. วสวัตติ์ มุครสกุล" หลังชูวิทย์แฉได้วันเดียว ทำ 2 อาชีพทั้งนายตร.และนายบ่อน เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์อาณาจักรเป็นต่อกรุ๊ป

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 กรณี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ ผบช.สกบ.ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในส่วนของประเด็นที่มีการกล่าวหาพาดพิง ตำรวจที่ชื่อ สารวัตรซัว เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ และละทิ้งหน้าที่ราชการ โดยให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากพบว่ามีการละทิ้งหน้าที่ หรือมีการกระทำผิดอื่น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ จะดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน นั้น

ล่าสุด พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้บังคับการกองโยธาธิการ (ผบก.ยธ.) ลงนามคำสั่งกองโยธาธิการที่ 1/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน

 

 

ด่วน สั่ง \"สารวัตรซัว\"  ให้ออกจากราชการ หลังถูก ชูวิทย์แฉเอี่ยวพนันออนไลน์

ด้วย พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สังกัดกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับเงินเดือน(ระดับ) ส.3 ขั้น 14 32,450 บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง กองโยธาธิการ ที่ 4/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ในเรื่องละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3 (1) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92, 105, 131และ 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2575 ประกอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 จึงให้ พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการสำนักงานส่งกำลังบำรุง ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ทั้งนี้ สารวัตรซัว ถูกนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ และละทิ้งหน้าที่ราชการ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในยุคปัจจุบัน

 

ด่วน สั่ง \"สารวัตรซัว\"  ให้ออกจากราชการ หลังถูก ชูวิทย์แฉเอี่ยวพนันออนไลน์

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline