ราชกิจจาฯประกาศ เลื่อน "พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ" เป็นส.ส. แทน "นิคม บุญวิเศษ"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเลื่อนนายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ เป็นส.ส. พรรคพลังปวงชนไทย แทน นายนิคม บุญวิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เลื่อนนายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ เป็นส.ส. แทน นายนิคม บุญวิเศษ

 

โดยเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2566 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ซึ่งได้ประกาศให้ นายนิคม บุญวิเศษ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังปวงชนไทย ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นายนิคม บุญวิเศษ ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายนิคม บุญวิเศษ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 5 สิ้นสมาชิกภาพสมาชิกพรรคพลังปวงชนไทย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรคพลังปวงชนไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังนี้

ชื่อพรรคการเมือง ลำดับที่ 6 นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังปวงชนไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

 

ประกาศเลื่อน นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ แทน นายนิคม บุญวิเศษ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline