เปิดหนังสือคำสั่งกลาโหม สันนิษฐาน 5 กำลังพล"เรือหลวงสุโขทัย" ถึงแก่ความตาย

รองปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่ง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566⁣ สันนิษฐานว่า 5 กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยถึงแก่ความตายเพราะสูญหายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ


 กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ล่าสุด  เปิดคำสั่งกลาโหม  เรื่องสันนิษฐานว่า 5 กำลังพล เรือหลวงสุโขทัย ถึงแก่ความตาย เพราะสูญหายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดย พล.อ. สิทธิพร มุสิกะสิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม ทำการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 254/2566  ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566⁣


อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 43 และคำสั่ง กห.(เฉพาะ ที่ 281/60 ลง  27 พ.ค. 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญขาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทน

เปิดหนังสือคำสั่งกลาโหม สันนิษฐาน 5 กำลังพล"เรือหลวงสุโขทัย" ถึงแก่ความตาย

และสั่งการในนามของรัฐมนต์รีว่การกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ 153 กับคำสั่ง สป.(เฉพาะ) ที่ 555/65 ลง 3 ต.ค.65 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงปฏิบัติราชการ ผนวก ง ข้อ 2.10
 


   ฉะนั้น จึงให้สันนิษฐานว่ากำลังพล ทร. จำนวน 5 นาย ได้ถึงแก่ความตายเพราะสูญหาย ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้

1. พ.จ.อ.จิราวัฒน์ เจริญศิลป์ สังกัด นย.

2. จ.ท.โสภณ วงษ์สนิท สังกัด กร.

3. พล ฯ อับดุลอาชิส มะแอ สังกัด สอ.รฝ.

4. พล ฯ ชัยชนะ ช่างวาด สังกัด กร.

5. พล ฯ ทวีศักดิ์ แซ่เชียว สังกัด นย.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2565

⁣สั่ง ณ วันที่ 28 ก.พ.66

เปิดหนังสือคำสั่งกลาโหม สันนิษฐาน 5 กำลังพล"เรือหลวงสุโขทัย" ถึงแก่ความตาย