สำนักฯปลัด สธ. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 464 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 16,500

เช็ครายละเอียด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 464 อัตรา ให้เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท

สำนักฯปลัด สธ. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 464 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 16,500 : ใครที่กำลังมองหางานราชการ หากสนใจสามารถลองสอบดูได้ เพราะล่าสุด มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สำนักฯปลัด สธ. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 464 อัตรา ให้เงินเดือนสูงสุด 16,500

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน11,500 -12,650 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 162 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านเวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียน หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียน


- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 

 

สำนักฯปลัด สธ. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 464 อัตรา ให้เงินเดือนสูงสุด 16,500

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 47 อัตรา
เงินเดือน 10,840-12,650 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 13 อัตรา
เงินเดือน 10,840-12,650 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือได้รับอนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชกิจฉุกเฉิน

 

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 48 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

- ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 100 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

- ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง

- ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) จำนวน 11 อัตรา
เงินเดือน 11,500 -12,650 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัคร
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง

2. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com

3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
สำนักฯปลัด สธ. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 464 อัตรา ให้เงินเดือนสูงสุด 16,500