เจ้าคณะฯ สั่งปลดฟ้าผ่า "พระอาจารย์คม" เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) สั่งปลดฟ้าผ่า "พระอาจารย์คม" เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี พร้อมสั่งสอบบัญชี

เกิดเหตุการณ์สะเทือนวงการผ้าเหลือง เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2566 มีการร์ภาพหนังสือคำสั่งเจ้าคณะตำบลปากช่อง (ธรรมยุต) สั่งการเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม​ ดำรงตำแหน่ง​ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี นับตั้งแต่วันที่​ 3 พ.ค.​ 2566​ เป็นต้นไป

เจ้าคณะฯ สั่งปลดฟ้าผ่า พระอาจารย์คม เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

โดยหนังสือดังกล่าว ระบุเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้ พระราชวชิราลังการ อายุ 68 พรรษา วัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้ำแตง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป แต่งตั้ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2566

เจ้าคณะฯ สั่งปลดฟ้าผ่า พระอาจารย์คม เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

จากนั้น พระราชวชิราลังการ เจ้าคณะ จ.นครราชสีมา (ธรรมยุต) ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี ได้ลงนามในคำสั่งวัดป่าธรรมคีรี ลงวันที่ 3 พ.ค. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรี โดยมีพระราชวชิราลังการ เป็นที่ปรึกษา พระอุดมธีรคุณ วัดสุทธจินดา เป็นที่ปรึกษา พระญาณดิลก วัดมกุฏคีรีวัน เป็นประธาน

เจ้าคณะฯ สั่งปลดฟ้าผ่า พระอาจารย์คม เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

ทั้งนี้ มีรายงานว่า พระวชิรญาณโกศล วิ. (คม อภิวโร) หรือ พระอาจารย์คม เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี (จันดีอนุสรณ์) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พระวิทยากรหนุ่มผู้บรรยายการเจริญจิตตภาวนาชื่อดัง ได้รับกิจนิมนต์เข้ามาในกรุงเทพฯ และได้ถูกขอให้ลาสิกขา หรือสึกแล้ว โดยได้มีการทำพิธีสึกที่วัดในกรุงเทพฯ ก่อนที่จะหายตัวไปในทันที

เจ้าคณะฯ สั่งปลดฟ้าผ่า พระอาจารย์คม เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี

ทางด้าน พระวชิรญาณโกศล วิ. หรือ พระอาจารย์คม นับเป็นพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดัง สนใจและศรัทธาในคำสอนและแนวทางการฝึกภาวนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี และอุบาสิกาจันดี โลหิตดี น้องสาวของหลวงตามหาบัว มาตั้งแต่สมัยเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในช่วงที่ พระอาจารย์คม บวชและศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อหาที่สงบในการปฏิบัติธรรมและตั้งที่พักสงฆ์ธรรมคีรีขึ้น จากนั้นจึงเริ่มมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างวัดป่าธรรมคีรี “พระอาจารย์คม” มีลูกศิษย์เลื่อมใสศรัทธาในแนวทางการสอนวิปัสสนากรรมฐานจำนวนมาก รวมไปถึงผู้ที่มีชื่อเสียง นักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง และดารานักแสดงด้วย