ประกาศยกเลิกปิดวัดพระธาตุพนม เชิญชวนสักการะองค์พระธาตุพนมได้ตามปกติ

ทนายอนันต์ชัย ประกาศยกเลิกปิดวัดพระธาตุพนม เชิญชวนสักการะองค์พระธาตุพนมได้ตามปกติ หลังได้แนวทางแก้ปัญหาพ่อค้าแม่ค้ารุกธรณีสงฆ์

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2566 ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ได้แจ้งข่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช เรื่อง ประกาศยกเลิกปิด วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยรายละเอียด ระบุว่า

ตามที่มีบุคคล ผู้ประกอบการ และผู้ค้าขายหลากหลายอาชีพในบริเวณวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ไม่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด กีดขวางการจราจร ยัดเยียดขายของเชิงบังคับจนเป็นที่เอือมระอาแก่ประชาชนที่ตั้งใจมาสักการะบูชาองค์พระธาตุพนม จนทางวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหารต้องออกคำสั่งปิดวัดเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ดังที่ทราบแล้วนั้น

ประกาศยกเลิกปิดวัดพระธาตุพนม เชิญชวนสักการะองค์พระธาตุพนมได้ตามปกติ

วันนี้ ได้มีการประชุมร่วมหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นำโดยพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นประธาน , ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ข้าราชการพลเรือน, ทหาร, ตำรวจ พร้อมด้วยไวยาวัจกรวัด และคณะกรรมการวัดฯ ได้ข้อสรุปว่า ทางจังหวัดนครพนมจะดำเนินการให้บุคคล และพ่อค้าแม่ค้า ฯ ทั้งหมด ออกไปจากบริเวณหน้าพื้นที่องค์พระธาตุพนมเป็นรูปตัว T โดยจะไม่ให้บุคคลใด ๆ เข้าแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือมีการขายสินค้าใด ๆ ในบริเวณพื้นที่ของวัดอีก และจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลพื้นที่ในทันทีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อทางวัดเข้าบริหารจัดการพื้นที่ของวัดได้แล้วดังนี้ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ที่ประชุมจึง #มีมติให้ยกเลิกประกาศคำสั่งปิดวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศยกเลิกปิดวัดพระธาตุพนม เชิญชวนสักการะองค์พระธาตุพนมได้ตามปกติ

และขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนม ได้ตามปกติทุกวัน

ทั้งนี้ ทางวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จักได้ดำเนินการเสนอองค์พระธาตุพนม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากการที่องค์กร UNESCO ได้ขึ้นบัญชีเบื้องต้น(Tentative List) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขออนุโมทนาร่วมกันนะครับ

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช

(ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม/ไวยาวัจกร/ประธานคณะกรรมการบริหารฯ/ประธานการบริหารงานภายใน-นอกวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร)

ประกาศยกเลิกปิดวัดพระธาตุพนม เชิญชวนสักการะองค์พระธาตุพนมได้ตามปกติ

 

ภาพจาก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และ ทนาย อนันต์ชัย ไชยเดช