เปิดกรุ "สุชาติ ชมกลิ่น" อู้ฟู่ 740 ล้าน พระสมเด็จวัดระฆัง 8 ล้าน ปาเต๊ะ 4 เรือน

เปิดบัญชีทรัพย์สิน สุชาติ ชมกลิ่น และคู่สมรส วิมลจิต อรินทมะพงษ์ เปิดเซฟ ร่ำรวย พระสมเด็จวัดระฆัง นาฬิกาปาเต๊ะ

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สิน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ น.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส  เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 6 ม.ค.66

เปิดกรุ สุชาติ ชมกลิ่น อู้ฟู่ 740 ล้าน พระสมเด็จวัดระฆัง 8 ล้าน ปาเต๊ะ 4 เรือน

โดยนายนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มีรายได้ประจำ 1,388,880 บาท น.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ คู่สมรส 2,192,000 บาท รายได้จากทรัพย์สินของคู่สมรส เป็นค่าเช่า 420,000 บาท รวมรายได้ต่อปี 1,388,880 บาท คู่สมรส 2,612,000 บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 4,000,880 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 650,000 บาท คู่สมรส 600,000 บาท ค่าเบี้ยประกันคู่สมรส 300,000 บาท รายจ่ายอื่น ๆ ค่าเล่าเรียนบุตร 500,000 บาท คู่สมรส 200,000 บาท เงินบริจาคค่าภาษีสังคม 100,000 บาท คู่สมรส 100,000 บาท รวมรายจ่ายต่อปี 1,250,000 บาท คู่สมรส 1,200,000 บาท รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 2,450,000 บาท เงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร 1,388,880 บาท และคู่สมรส 2,612,000 บาท
 

เปิดกรุ สุชาติ ชมกลิ่น อู้ฟู่ 740 ล้าน พระสมเด็จวัดระฆัง 8 ล้าน ปาเต๊ะ 4 เรือน

 

รายการทรัพย์สิน เงินฝาก 27,375,294.09 บาท คู่สมรส 16,703,528.80 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,841,722.20 บาท เงินลงทุน 460,165 บาท บุตร 164,175,000 บาท ที่ดิน 17 แปลง 51,940,000 บาท คู่สมรสมีที่ดิน 47 แปลง 337,446,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 20,000,000 บาท คู่สมรสมี 67,000,000 บาท

ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 4 คัน มูลค่า 3,900,000 บาท คู่สมรสมีรถยนต์ 13 คัน มูลค่า 10,300,000 บาท สิทธิและสัปทาน 7,283,473.49 คู่สมรส 7,158,856.21 บุตร 3,034,033.14 ทรัพย์สินอื่น ๆ 12,970,000 บาท คู่สมรส 6,630,000 บาท อาทิ นาฬิกา Patex Philppe 3 เรือน มูลค่า 2,770,000 บาท นาฬิกาฝังเพชร Patex Philppe 3,500,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง กรอบเพชร มูลค่า 8,000,000 บาท อาวุธปืนรวม 12 กระบอก มูลค่า 1,320,000 บาท เป็นต้น รวมทรัพย์สิน 123,928,932.58 บาท คู่สมรส 445,238,385.01 บุตร 171,050,755.34 บาท รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 740,218,072.93 บาท

เปิดกรุ สุชาติ ชมกลิ่น อู้ฟู่ 740 ล้าน พระสมเด็จวัดระฆัง 8 ล้าน ปาเต๊ะ 4 เรือน

รายการหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 75,636 บาท คู่สมรส 23,126,923.20 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 6,786,776.46 บาท คู่สมรส 17,712,247.46 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 295,000,000 บาท รวมหนี้สิน 301,862,412.46 คู่สมรส 40,839,170.66 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 342,701,583.12 บาท