ประกาศ ราชกิจจาฯ ห้ามนำเข้าหนังสือ "ปวิน" ฝ่าฝืนคุก 3 ปี

คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๓๗๐/๒๕๖๖ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนําเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร สิ่งพิมพ์ต่างประเทศ “Rama X : The Thai Monarchy King Vajiralongkorn เขียนโดยนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ๓๗๐/๒๕๖๖ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนําเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ด้วยปรากฏสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ Rama X : The Thai Monarchy King Vajiralongkorn เขียนโดยนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ มีลักษณะของภาพปกหนังสือและบทความที่นําเสนอสื่อถึงทัศนคติ ของผู้เขียนที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงห้ามสั่งเข้า หรือนําเข้าสิ่งพิมพ์ “Rama X : The Thai Monarchy King Vajiralongkorn” เพื่อเผยแพร่ ในราชอาณาจักร 

ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ รวมทั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีอํานาจริบและทําลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

พลตํารวจเอก ดําารงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

ประกาศ ราชกิจจาฯ ห้ามนำเข้าหนังสือ \"ปวิน\" ฝ่าฝืนคุก 3 ปี