ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้ 12 ส.ค. 66

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้แล้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และนายก เมืองพัทยา

หมวด 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

ข้อ 6 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น

(4) เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา ผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และนายก เมืองพัทยา

หมวด 1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ

ข้อ 6 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้แล้ว