ราชกิจจาฯประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 รายด้วยกัน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่ "นายเสถียร เจริญเหรียญ" , "นางนันทวรรณ ชื่นศิร" และ "นายนพดล วาณิชฤดี" โดยมีรายละเอียดตามประกาศดังต่อไปนี้

 

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง "นายเสถียร เจริญเหรียญ"

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายเสถียร เจริญเหรียญ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

ฉบับต่อมา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง "นางนันทวรรณ ชื่นศิร"

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย

 

ฉบับที่ 3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง "นายนพดล วาณิชฤดี"

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายนพดล วาณิชฤดี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง 3 ราย