ครม. อนุมัติงบเกือบพันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2.25 ล้านคน

ครม.ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณเกือบพันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2.25 ล้านคน ในเดือนกันยายน 2566 นี้!

จากรณี นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด (29ส.ค.66) ระบุว่า ครม.อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการ "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 998.442 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2,254,534 คน ในเดือนกันยายน 2566 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับความจำเป็นที่ขออนุมัติงบกลางฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 มีจำนวนเกินกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ ทำให้งบประมาณปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ในเดือนกันยายน 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางดังกล่าว

 

ครม. อนุมัติงบเกือบพันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2.25 ล้านคน

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งจัดสวัสดิการพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิดให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยรัฐบาลมอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในอัตราเดือนละ 600 บาทต่อคน

 

ครม. อนุมัติงบเกือบพันล้าน จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า 2.25 ล้านคน