ราชกิจจาฯประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส.ภูมิใจไทย หลัง "ทรงศักดิ์ ทองศรี" ลาออก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนลำดับ ส.ส.ภูมิใจไทย หลัง "ทรงศักดิ์ ทองศรี" ลาออก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ สภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้มีผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

ราชกิจจาฯประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส.ภูมิใจไทย หลัง ทรงศักดิ์ ทองศรี ลาออก

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้นายทรงศักดิ์ ทองศรี ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยลำดับที่ 3 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

บัดนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายทรงศักดิ์ ทองศรี สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2566

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย คือ นายชลัฐ รัชกิจประการ (บุตรชายของนายพิพัฒน์ (รมว.แรงงาน) กับนางนาที รัชกิจประการ) เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

สำหรับนายทรงศักดิ์ ทองศรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลเศรษฐา 1

 

ราชกิจจาฯประกาศเลื่อนลำดับ ส.ส.ภูมิใจไทย หลัง ทรงศักดิ์ ทองศรี ลาออก