กรมวิทย์ฯ แจงผลทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศแก้ไขข้อผิดพลาด หลังทบทวนผลการทดสอบ นมผงเด็กเอนฟาโกรฯ พบมีการรายงานคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และผลเป็นไปตามมาตรฐาน


  กรณี "อย."ยกเลิกประกาศผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับเดิมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก"เอนฟาโกร" เอพลัส มายด์โปร ดีเอชเอ พลัส เอ็มเอฟจีเอ็ม โปร 4วิท ทู-เอฟแอล ผลิตภัณฑ์นมชนิดละลายทันที ผู้ผลิต คือ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หลังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทวนสอบแล้ว ผ่านมาตรฐาน ไม่ใช่อาหารปลอม  ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายนมผงเด็กดังกล่าวได้ตามปกติ 

  โดยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทบทวนผลการทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เอนฟาโกรฯ พบว่า “เนื้อนมไม่รวมไขมัน” คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและผลเป็นไปตามมาตรฐาน

 

  ซึ่งผลการทดสอบตัวอย่างกรณีเฝ้าระวัง “ผลิตภัณฑ์เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร ดีเอชเอ พลัส เอ็มเอฟจีเอ็ม โปร 4 วิท ทู-เอฟแอล เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์นมชนิดละลายทันที  เลขสารบบอาหาร 20-1-03444-5-0019 วันผลิต 05 04 2022 ควรบริโภคก่อน 05 10 2023  ผู้ผลิต บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด” พบว่ามีการรายงาน “เนื้อนมไม่รวมไขมัน” คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและผลเป็นไปตามมาตรฐาน

กรมวิทย์ฯ แจงผลทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

 

   จากข่าวประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบเนื้อนมไม่รวมไขมัน ไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด ในผลิตภัณฑ์เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร ดีเอชเอ พลัส เอ็มเอฟจีเอ็ม โปร 4 วิท ทู-เอฟแอล เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์นมชนิดละลายทันทีวันผลิต 05/04/2022 ควรบริโภคก่อน 05/10/2023 ซึ่ง อย. ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมของสถานที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร

กรมวิทย์ฯ แจงผลทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

 

ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจวิเคราะห์

-พบเนื้อนมไม่รวมไขมันร้อยละ 25.44 ของน้ำหนักและไขมัน ร้อยละ 12.30 ของน้ำหนัก (มาตรฐานกำหนดมีเนื้อนมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของน้ำหนัก สำหรับผลิตภัณฑ์ของนมชนิดแห้ง)

 

ซึ่งไม่เข้ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 352) พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม โดยมีเผยแพร่ข่าวในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (Thai FDA Press Release, ข่าวแจก 12/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) นั้น 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการทบทวนสอบกลับการรายงานผลการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวกรณี เฝ้าระวังที่ได้รับตัวอย่างจาก อย. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พบว่า ชื่อตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร ดีเอชเอ พลัส เอ็มเอฟจีเอ็ม โปร 4 วิท ทู-เอฟแอล เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์นมชนิดละลายทันที เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์นมชนิดละลายทันที เลขสารบบอาหาร 20-1-03444-5-0019 วันผลิต 05 04 2022 ควรบริโภคก่อน 05 10 2023 ผู้ผลิต บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

 

กรมวิทย์ฯ แจงผลทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ซึ่งได้ส่งรายงานผลการทดสอบให้กับ อย. ผ่านทางระบบ e-Report ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีการรายงาน “เนื้อนมไม่รวมไขมัน” คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูลของผู้วิเคราะห์ที่เป็นกรณีเฉพาะตัวอย่างนี้เพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเร่งดำเนินการแจ้งขอยกเลิกรายงานผลการทดสอบตัวอย่างดังกล่าวและออกรายงานฉบับแก้ไขให้กับ อย. ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566

กรมวิทย์ฯ แจงผลทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

 

   โดยมีรายละเอียดข้อมูลผลการทดสอบที่ถูกต้อง ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์เอนฟาโกร เอพลัส มายด์โปร ดีเอชเอ พลัส เอ็มเอฟจีเอ็ม โปร 4 วิท ทู-เอฟแอล เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์นมชนิดละลายทันที เลขสารบบอาหาร 20-1-03444-5-0019 วันผลิต 05 04 2022 ควรบริโภคก่อน 05 10 2023 ผู้ผลิต บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด” “ผลการตรวจวิเคราะห์เนื้อนมไม่รวมไขมันร้อยละ 63.70 ของน้ำหนัก ซึ่งเมื่อรวมกับไขมันร้อยละ 12.30 ของน้ำหนัก พบว่ามีค่ามากกว่ามาตรฐานกำหนดมีเนื้อนมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของน้ำหนัก สำหรับผลิตภัณฑ์ของนมชนิดแห้ง 

กรมวิทย์ฯ แจงผลทดสอบตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์นมผงเด็ก คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง


ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขอแจ้งประกาศแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ผลิตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รายงานผลการทดสอบดังกล่าว ท้ายที่สุดนี้ขอยืนยันว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยึดมั่นในหลักการดำเนินงานด้วยความถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรมตลอดมา