เปิดพระประวัติ  'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ

เปิดพระประวัติ 'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' หรือ ท่านชายใหม่ นายทหารผู้มากฝีมือผ่านสมรภูมิเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์...

จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ “หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล” จากพลเอก เป็นพลตรี พร้อมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปนั้น

 

เปิดพระประวัติ  'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ

 

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ประสูติเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 ปัจจุบันอายุ 76 ปี เป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ กับหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา (สุฤทธิ์) เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าจุลเจิม ทรงมีเชษฐา เชษฐภคินี และขนิษฐา ร่วมอุทร 4 องค์ ดังนี้

1.มาลินีมงคล อมาตยกุล (ท่านหญิงหยอย)

2.ปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (ท่านหญิงเม้า)

3.หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (ท่านชายมุ้ย)

4.หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล (ท่านหญิงยุ้ย)

 

เปิดพระประวัติ  'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ

 


ด้านการศึกษา หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงศึกษาชั้นประถมที่วชิราวุธวิทยาลัย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ก่อนจะบินไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน Kemper Military School รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา

จากนั้นในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัย Western Pacific University (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย California Miramar University) และหลักสูตรปริญญาโทด้านการจัดการกีฬา

เปิดพระประวัติ  'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ

 

จากนั้น หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้กลับมารับราชการเป็นทหาร ยศร้อยตรี สังกัดศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรี และเริ่มงานในส่วนของราชสำนัก ดังนี้

- นายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กองทหารมหาดเล็ก

- รับราชการที่กรมข่าวทหารบก ช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.)

- ราชองครักษ์พิเศษรักษาพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์

- ราชการสนาม ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม ผกค พื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี 2518 ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช.2) ประเภทที่ 2 จากเหตุการณ์ที่เขาค้อ ปี 2518

 

เปิดพระประวัติ  'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ

ในปี พ.ศ. 2562 พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ จากพลตรี เป็น พลเอก

ปัจจุบัน หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ สนองพระเดชพระคุณเป็นราชองครักษ์พิเศษใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10

  เปิดพระประวัติ  'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ

 

ส่วนชีวิตครอบครัว หม่อมเจ้าจุลเจิม สมรส 2 ครั้ง กับหม่อมศิริพร ยุคล ณ อยุธยา (เสนาลักษณ์) ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 มีโอรส - ธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์รังษิพันธ์ ยุคล (คุณชายเหมา) และหม่อมราชวงศ์จันทรลัดดา ยุคล (คุณหญิงแอร์)

 

เปิดพระประวัติ  'หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล' นายทหารผู้ผ่านสมรภูมิเขาค้อ

ต่อมาได้เสกสมรสใหม่กับหม่อมอัญชลี ยุคล ณ อยุธยา (ขัติยสุรินทร์) ในปี พ.ศ. 2533 มีธิดา 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาส ยุคล (คุณหญิงแม้น) และ หม่อมราชวงศ์จันทรนิภา ยุคล (คุณหญิงไหม)