อย่าหลงเชื่อ หลังว่อนข่าว เพิ่มเงินบำนาญข้าราชการ รายละ 5,000 - 10,000

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ออกโรงชี้แจงแล้ว จาก กรณี เพิ่มเงินบำนาญรายเดือนให้ข้าราชการรายละ 5,000 – 10,000

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า พ.ร.ฎ. เพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญและขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ​ ผ่านการพิจารณาแล้ว ทำให้ได้รับเงินบำนาญรายเดือนเพิ่มตามรายละ 5,000 – 10,000 บาท ซึ่งพิจารณาตามเงินบำนาญที่เคยได้รับนั้น ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า

กฎหมายดังกล่าวมีเพียงประเด็นปรับเพิ่มเงิน ช.ค.บ. เท่านั้น โดยพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยปรับเพิ่มเงินให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกันทุกประเภทและรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) แล้ว หากได้รับต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ปรับเป็นให้ได้รับเดือนละ 10,000 บาท
ยกตัวอย่างเช่น เดิมได้รับบำนาญ และ ช.ค.บ. รวมกันในอัตราเดือนละ 9,360 บาท จะได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกเดือนละ 640 บาท เป็นต้น สำหรับผู้รับบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท และยังไม่เคยได้รับ ช.ค.บ. มาก่อน จะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ให้ผู้รับบำนาญไปแสดงตนเพื่อยืนยันว่าไม่ได้กลับเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญก่อน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญแจ้งกรมบัญชีกลางให้โอนเงิน ช.ค.บ. ดังกล่าว ผู้รับบำนาญจึงจะได้รับเบี้ยหวัดบำนาญและ ช.ค.บ. รวมกันเป็นเดือนละ 10,000 บาท

อย่าหลงเชื่อ หลังว่อนข่าว เพิ่มเงินบำนาญข้าราชการ รายละ 5,000 - 10,000

ขอบคุณศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม