ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ

นับถอยหลังอีก2ปี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว คาดเปิดวิ่งเต็มรูปแบบ ปี 2569 เส้นทางเชื่อม กรุงเทพฯ-สมุทรสาคร อัปเดตล่าสุดความคืบหน้าการก่อสร้างโปรเจกต์ M82 ระยะทางรวมประมาณ 25 กิโลเมตร


อัปเดต มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ล่าสุด  สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (M82) ทาง กรมทางหลวง ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว คาดว่าจะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี 2569 หรืออีก 2ปีข้างหน้า สำหรับเส้นทางมอเตอร์เวย์ เชื่อม กรุงเทพฯ-สมุทรสาคร

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ
โดย กรมทางหลวง (ทล.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และนำเสนอข้อมูลสาระสำคัญของโครงการ ประกอบด้วย กรอบข้อกำหนดการออกแบบและก่อสร้าง กรอบข้อกำหนดการดำเนินงานและบำรุงรักษา ร่างสัญญาร่วมลงทุน

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ

การจ่ายค่าตอบแทนและการจัดทำข้อเสนอด้านการเงิน และแนวทางการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุน ให้แก่เอกชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาปรับปรุงการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ


มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว จะมีการจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ

โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมทางหลวง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน สถานเอกอัครราชทูต หอการค้าต่างประเทศ สมาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ
สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว M82 เปิดให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ด้วยรูปแบบ PPP Gross Cost รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 32 ปี ดังนี้

 

  • ระยะที่ 1 เอกชนเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือระบบ M-Flow ทั้งโครงการ

 

  • ระยะที่ 2 เอกชนจะเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ครอบคลุมงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างและนำส่งข้อมูลรายการผ่านทาง (Transaction Generation) ให้แก่ภาครัฐ รวมทั้งดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนด โดยกรมทางหลวงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางและทรัพย์สินที่เอกชนได้ลงทุน

 

ส่วนเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนที่รัฐจะจ่ายกลับคืนให้เอกชน (AP) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1) ค่าลงทุนก่อสร้างงานระบบ

2) ค่าจ้างการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (O&M)

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ

การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้นักลงทุนผู้สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญด้านการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีงานระบบที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น

 

และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เอกชนผู้สนใจในการเตรียมตัวยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เพื่อร่วมกันยกระดับการเดินทางบน มอเตอร์เวย์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและทัดเทียมมาตรฐานสากล


รายละเอียดโครงการ  มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว 


1. แนวเส้นทาง
แนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว (M82) มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อได้โดยตรงกับโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และสิ้นสุดที่บริเวณเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวมประมาณ 25 กิโลเมตร มีด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 6 แห่ง ได้แก่


1) ด่านพันท้ายนรสิงห์
2) ด่านมหาชัย 1
3) ด่านมหาชัย 2
4) ด่านสมุทรสาคร 1
5) ด่านสมุทรสาคร 2
6) ด่านบ้านแพ้ว


มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว  รูปแบบการก่อสร้าง


โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (M82) มีรูปแบบเป็นการก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษมีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ โดยดำเนินการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

 

  • ช่วงที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน - เอกชัย

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย (M82) โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 9+731 ในเขตพื้นที่สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 10.564 กิโลเมตร เป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร มีจุดขึ้น - ลง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ด่านฯ พันท้ายนรสิงห์ และด่านฯ มหาชัย 1 โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง (ระบบปิด) ปัจจุบันกรมทางหลวงกำลังดำเนินการก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ

  • ช่วงที่ 2 ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว (M82)

-จุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

-สิ้นสุดบริเวณ กม. 36+645 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 16.350 กิโลเมตร

 

โดยออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดขึ้นลงจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านฯ มหาชัย 2 ด่านฯ สมุทรสาคร 1 ด่านฯ สมุทรสาคร 1 และด่านฯ บ้านแพ้ว โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง (ระบบปิด) 

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว อีก 2 ปี พร้อมเปิดให้วิ่งเต็มรูปแบบ

 

มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ประจำเดือน ธันวาคม 2566

  •  งานโยธาช่วงที่ 1 (บางขุนเทียน-เอกชัย)  ภาพรวมคิดเป็น 88.349% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2567 

 

  • งานโยธาช่วงที่ 2 (เอกชัย-บ้านแพ้ว) ภาพรวมคิดเป็น 39.095%  คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2568 

 

   ทั้งนี้  กรมทางหลวง มีนโยบายในการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ในรูปแบบ PPP Gross Cost ได้แก่ งานระบบและงานบำรุงรักษา โดยจะมีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบ M-Flow 100% 

คาดว่า มอเตอร์เวย์บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว จะเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี 2569

 

cr.กรมทางหลวง