ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดให้กีฬา 14 ชนิด รวมอีสปอร์ต เป็น "อาชีพกีฬา"

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกำหนดชนิดกีฬาอาชีพ 14 ชนิด รวมอีสปอร์ต เป็น "อาชีพกีฬา" ต้องมีบัตรประจำตัว-บุคลากรนักกีฬาอาชีพ มีผลบังคับใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566 โดยมี น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการกีฬาอาชีพ เป็นผู้ลงนาม

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดให้กีฬา 14 ชนิด รวมอีสปอร์ต เป็น อาชีพกีฬา

 

 

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกีฬาอาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2566 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566”


ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป)


พร้อมกำหนดให้ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้เป็นกีฬาอาชีพ

(1) กีฬากอล์ฟ

(2) กีฬาจักรยาน

(3) กีฬาเจ็ตสกี

(4) กีฬาตะกร้อ

(5) กีฬาเทนนิส

(6) กีฬาบาสเกตบอล

(7) กีฬาแบดมินตัน

(8) กีฬาโบว์สิ่ง

(9) กีฬาฟุตบอล

(10) กีฬารถจักรยานยนต์

(11) กีฬารถยนต์

(12) กีฬาวอลเลย์บอล

(13) กีฬาสนุกเกอร์

(14) กีฬาอีสปอร์ต

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังประกาศ ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ให้นักกีฬาอาชีพต้องมีบัตรประจำตัวนักกีฬาอาชีพและบัตรประจำตัวบุคลากรกีฬาอาชีพด้วย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดให้กีฬา 14 ชนิด รวมอีสปอร์ต เป็น อาชีพกีฬา

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดให้กีฬา 14 ชนิด รวมอีสปอร์ต เป็น อาชีพกีฬา