จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 2567 ใครจดได้บ้าง เช็คคุณสมบัติ-ค่าธรรมเนียม

คู่รักที่สนใจไปจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 2567 เช็คคุณสมบัติ ใครจดได้บ้างและต้องใช้เอกสารอะไรบ้างพร้อมค่าธรรมเนียมในการจด

นับถอยหลังวันแห่งความรัก 2567 วันวาเลนไทน์ 2567 สีสันของวันนี้ที่หลายๆคนนึกถึงก็คือการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ซึ่งในปี 2567 ก็มีการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเหมือนปีที่ผ่านๆมาในหลายเขต 

เช็คคุณสมบัติคู่รักที่สนใจจะจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์และค่าธรรมเนียมการจด ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

 

จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 2567 ใครจดได้บ้าง เช็คคุณสมบัติ-ค่าธรรมเนียม

จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 2567 ใครจดได้บ้าง เช็คคุณสมบัติ-ค่าธรรมเนียม

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์2567

 • จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย
 • กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
 • ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
 • ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

หมายเหตุ : หญิงม่ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่

 • คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
 • สมรสกับคู่สมรสเดิม
 • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
 • ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
 • ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

 

จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 2567 ใครจดได้บ้าง เช็คคุณสมบัติ-ค่าธรรมเนียม

 

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนสมรส

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
 • สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล (กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ 2567

 • การจดทะเบียนสมรสในสำนักทะเบียน ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • การจดทะเบียนสมรสนอกสํานักทะเบียน ฉบับละ 200 บาท โดยให้ผู้ขอจัดพาหนะให้ ถ้าผู้ขอไม่จัดพาหนะให้ ผู้ขอต้องชดใช้ค่าพาหนะให้แก่นายทะเบียนตามสมควร
 • การคัดสำเนา ฉบับละ 10 บาท