ประกาศราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง หลังถูกฟ้องล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ "บุคคลนามสกุลดัง" หลังถูก บบส.กรุงเทพพาณิชย์ (ฺBAM) ฟ้องล้มละลาย

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.609/2567 ของศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า

 

ประกาศราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง หลังถูกฟ้องล้มละลาย

ด้วย บริษัทบริหรสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โจทก์ หรือ BAM ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 30 ม.ค. 2567 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายพัฒนพงศ์ ทังสุบุตร ลูกหนี้เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว


ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483


อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้


และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

 

ประกาศราชกิจจาฯ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดัง หลังถูกฟ้องล้มละลาย