"ทนายหงส์" ตอบชัด ๆ ถ้าต้องการ หย่า แต่อีกฝ่ายไม่ยอม จะทำอย่างไรได้บ้าง

ทนายหงส์ หัทยา อั้นเต้ง ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ไขข้อข้องใจ ถ้าต้องการหย่า แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหย่าให้ต้องทำอย่างไร หย่าฝ่ายเดียวได้ไหม

ทนายหงส์ ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ทนายหงส์ หัทยา อั้นเต้ง โดยระบุเนื้อหาเกี่ยวกับ การฟ้องหย่า ที่มีประโยชน์มาก ดังนี้ 

ดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้ตามความประสงค์ของลูกความเสร็จเรียบร้อย

คำถาม ถ้าต้องการหย่า แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหย่าให้ต้องทำอย่างไร หย่าฝ่ายเดียวได้ไหม

"ทนายหงส์" ตอบชัด ๆ ถ้าต้องการ หย่า แต่อีกฝ่ายไม่ยอม จะทำอย่างไรได้บ้าง

  • ตอบ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้เราสามารถใช้คำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งได้

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 357 การบังคับคดีในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลกำหนดให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษากระทำนิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไม่ได้กำหนดให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ถือเอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้นได้

ถ้าการแสดงเจตนาของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะบริบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอาจมีคำขอให้ศาลสั่งให้ดำเนินการจดทะเบียนให้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้บุคคลดังกล่าวนั้นจดทะเบียนไปตามคำสั่งศาล

โดยผู้ที่ประสงค์ที่จะหย่าต้องดำเนินการยื่นคำฟ้องต่อศาลที่เป็นต้นเหตุแห่งการหย่าโดยอ้างเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 ต่อศาลนั้น

เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาให้หย่าได้แล้ว สามารถนำคำพิพากษาของศาลดังกล่าวมาจดทะเบียนหย่า ณ ที่ว่าการอำเภอนั้นได้เลย การหย่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

****หมายเหตุ

คำว่าเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ในเคสนี้ คือ สถานะของการบังคับคดีนะคะ กฎหมายบัญญัติเพื่อให้เข้าใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่จะต้องกระทำการหรือต้องถูกกระทำการตามคำสั่งของศาลนะคะ (คู่สมรสในเคสนี้ไม่ได้มีหนี้ใดๆต่อกันค่ะ)

"ทนายหงส์" ตอบชัด ๆ ถ้าต้องการ หย่า แต่อีกฝ่ายไม่ยอม จะทำอย่างไรได้บ้าง