ราชกิจจาฯประกาศ กฎ ก.พ. เงินประจำตำแหน่งขรก.พลเรือนสามัญ สูงสุด 21,000 บ.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎ ก.พ. ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง รับเงินสูงสุด 21,000 บาท

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567 ซึ่งลงนามโดย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธาน ก.พ. 

โดย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2567) รายละเอียดระบุ

 

ราชกิจจาฯประกาศ กฎ ก.พ. เงินประจำตำแหน่งขรก.พลเรือนสามัญ สูงสุด 21,000 บ.

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 50 วรรคสามและวรรคสี่ บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญท้ายพระราชบัญญัตินี้ ในอัตราใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. จึงจำเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้

กฎ ก.พ. ฉบับนี้ระบุว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานตามบัญชีกำหนด สายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ. นี้ ในตำแหน่งประเภทใด ระดับใด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในอัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท

(2) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งมิใช่ตำแหน่งตาม (3) ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตรา 14,500 บาท

(3) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ดังต่อไปนี้ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 21,000 บาท

(ก) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง
(ข) หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงตามที่ ก.พ. กำหนด
(ค) ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตามที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดียวกันนี้

 

(4) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท

(5) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 10,000 บาท

(6) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 3,500 บาท

(7) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 5,600 บาท

(8) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท

(9) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 13,000 บาท

(10) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 15,600 บาท

(11) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตรา 9,900 บาท

 

ราชกิจจาฯประกาศ กฎ ก.พ. เงินประจำตำแหน่งขรก.พลเรือนสามัญ สูงสุด 21,000 บ.

 

ราชกิจจาฯประกาศ กฎ ก.พ. เงินประจำตำแหน่งขรก.พลเรือนสามัญ สูงสุด 21,000 บ.

 

ราชกิจจาฯประกาศ กฎ ก.พ. เงินประจำตำแหน่งขรก.พลเรือนสามัญ สูงสุด 21,000 บ.

 

ราชกิจจาฯประกาศ กฎ ก.พ. เงินประจำตำแหน่งขรก.พลเรือนสามัญ สูงสุด 21,000 บ.

 

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม