ลูกศิษย์อาลัย สิ้น พระพรหมวชิรโมลี พระมหาเถระนักการศึกษา สิริอายุ 90 ปี

ลูกศิษย์อาลัย สิ้น พระพรหมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มรณภาพด้วยโรคชรา สิริอายุ 90 ปี

วันที่ 12 พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มรณภาพลงแล้ว เมื่อเวลา 00.38 น.วันที่ 12 เม.ย. 2567 หลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ อาคาร 14 สิริอายุ 90ปี 70 พรรษา  โดยขณะเข้ารับการรักษาอาการอาพาธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดรับพระพรหมวชิรโมลี ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

 

ลูกศิษย์อาลัย สิ้น พระพรหมวชิรโมลี พระมหาเถระนักการศึกษา สิริอายุ 90 ปี

สำหรับประวัติ พระพรหมวชิรโมลี มีนามเดิมว่า ทองอยู่ พิศลืม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2476 ที่บ้านตะตึงโถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ บิดา-มารดาชื่อ นายเคล็มและนางแคน พิศลืมช่วงวัยเยาว์ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านตะตึงไถง อ.เมือง จ.สุรินทร์  อายุ 16 ปี ย่างเข้าสู่วัยรุ่น เบนเข็มมุ่งสู่ร่มกาสาวพัสตร์ บรรพชาเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2492 ที่วัดกลางสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมีพระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2497 ที่พัทธสีมาวัดกลางสุรินทร์ มีพระประภากรคณาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูวิภัชกัลยาณธรรม (จันทร์) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสิทธิการโกศล (เทพ นันโท) วัดกลางสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์  การศึกษา พ.ศ.2497 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดศาลาลอย

 

ลูกศิษย์อาลัย สิ้น พระพรหมวชิรโมลี พระมหาเถระนักการศึกษา สิริอายุ 90 ปี
 

พ.ศ.2511 สำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ พ.ศ.2513 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดบุญวาทย์วิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำปาง

พ.ศ.2517 สำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย

พ.ศ.2552 สำเร็จปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

 

ลูกศิษย์อาลัย สิ้น พระพรหมวชิรโมลี พระมหาเถระนักการศึกษา สิริอายุ 90 ปี

 

 

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2523 เป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พ.ศ.2529 เป็นพระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2535 เป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง พ.ศ.2540 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2556 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2558 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2513 เป็น เปรียญธรรม 9 ประโยค พ.ศ.2524 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีธีรพงศ์พ.ศ.2535 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเมธี พ.ศ.2542 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญาเมธี

พ.ศ.2548 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโมลี พ.ศ.2564 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโมลี ศรีปริยัติบริหาร ไพศาลศาสนกิจดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี