เปิดกฎหมายการกู้ยืม ฉบับเต็ม ตอบชัด ยืมทางแชท ใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่

"ทนายหงส์" หัทยา อั้นเต้ง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ รวมหลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ฉบับครบ ตอบชัดเจน แชท ไลน์ ยืมเงินใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่

กฎหมายกู้ยืมเงิน ความรู้แบบแน่น ๆ มีมาให้ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ได้อ่านกันอีกแล้ว โดยล่าสุด "ทนายหงส์" หัทยา อั้นเต้ง ทนายความชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ระบุว่า 

เปิดกฎหมายการกู้ยืม ฉบับเต็ม ตอบชัด ยืมทางแชท ใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่

รวมหลักกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม #ฉบับครบ

#หลักฐานในการฟ้องร้องคดีกู้ยืม

กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ #มาตรา653วรรคหนึ่ง

“ การกู้ยืมกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

ดังนั้น หลักฐานแห่งการกู้ยืมที่จะต้องมีในการฟ้องร้องดำเนินคดีคือเอกสารที่ลงลายมือชื่อลูกหนี้ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดว่าฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลย นั้นคือหลักกฎหมาย

แต่ในปัจจุบัน

– แชตบนแอปฯ ที่มีระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้ facebook messenger หรือ application line หรือ

– ที่รู้ชื่อบัญชีผู้สนทนา รู้ว่าใครยืม ใครเป็นผู้ให้ยืม

– ข้อความสนทนา เช่น จะยืมจำนวนเท่าไหร่ จะคืนเมื่อไหร่

– หลักฐานการโอน statement หรือสลิปการโอน ต่างๆ เหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีได้

พยานหลักฐานแห่งการกู้ยืม ไม่จำเป็นที่จะต้องทำขึ้นเป็นกระดาษเสมอไป จะทำขึ้นบนวัตถุใดๆ ก็ตาม ก็สามารถที่จะนำมาใเป็นพยานหลักฐานฟ้องร้องบังคับคดีได้ หากปรากฏข้อความเป็นตัวอักษร สามารถสื่อสารกันได้ว่า เป็นการกู้ยืมกันระหว่าง และที่สำคัญผู้กู้ยืมได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย ถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม ตามมาตรา 653 วรรคแรกแล้ว

#พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544

#มาตรา4 ให้ความหมายของคำว่า“ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนดในหมวด 4

คำว่า “ อิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น และ

คำว่า “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

#มาตรา7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ”

****คำพิพากษาฎีกาที่ 6757/2560 เป็นเรื่องที่เจ้าหนี้ประชดลูกหนี้โดยการปลดหนี้ให้ในแชท (chat) สนทนา ศาลฎีกาได้นำหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้บังคับโดยตีความว่าการปลดหนี้ในแชท (chat) ในเครือข่ายออนไลน์ เป็นการปลดหนี้โดยได้ทำเป็นหนังสือ จึงมีผลเป็นการปลดหนี้ที่สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว

โดยสรุป การกู้ยืมโดยส่งข้อความสื่อสารกันผ่านทางไลน์ (LINE) หรือทางเฟสบุ๊ค (Facebook) นั้น ถือได้ว่าข้อความนั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการยืนยันและลงลายมือชื่อในตัวถือเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีได้แล้ว

เปิดกฎหมายการกู้ยืม ฉบับเต็ม ตอบชัด ยืมทางแชท ใช้เป็นหลักฐานได้หรือไม่