เช็กเงื่อนไข แจกเงิน 3,000 บาท ครอบครัวอุปถัมภ์ ดูแลคนชรา เริ่ม พ.ค.67

เปิดเงื่อนไข แจกเงิน 3,000 บาท ครอบครัวอุปถัมภ์ ดูแลคนชรา สำหรับลูกหลานที่ลาออกมาดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน เริ่ม พ.ค.67

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเดินหน้าโครงการใหม่ ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ โดยทางภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนให้ลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแลเครือญาติ หรือคนในชุมชน ที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแล เพื่อที่จะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

ด้านกรมกิจการผู้สูงอายุ จะให้งบประมาณดังกล่าวสนับสนุนให้ดูแลผู้สูงอายุจนกว่าจะเข้มแข็งขึ้นหรือเสียชีวิต ซึ่งมีงบรองรับทั้งสิ้น 1,100 คน โดยจะเริ่มสนับสนุนในเดือนพฤษภาคม 2567 เป็นเดือนแรก

 

เช็กเงื่อนไข แจกเงิน 3,000 บาท ครอบครัวอุปถัมภ์ ดูแลคนชรา เริ่ม พ.ค.67

 


 

สำหรับเงื่อนไขรับเงิน ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3,000 บาท

 • สำหรับโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3,000 บาท ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

จำนวนเงินที่ได้

 • แต่ละครอบครัวจะได้รับเงิน 2,000 บาทต่อเดือน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน หากครอบครัวใดมีเหตุจำเป็น อาจมีการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาทต่อเดือน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน

เงื่อนไขการขอคุ้มครอง

 • สามารถขอคุ้มครองผู้สูงอายุได้ครั้งละ 1 คน หากต้องการคุ้มครองผู้สูงอายุเพิ่มเติม ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็น

 

เช็กเงื่อนไข แจกเงิน 3,000 บาท ครอบครัวอุปถัมภ์ ดูแลคนชรา เริ่ม พ.ค.67
 

คุณสมบัติการขอเป็นครอบครัวอุปถัมป์

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ จะรับพิจารณาถึงเหตุจำเป็นเป็นรายบุคคลไป
 • มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และมีอยู่ในบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
 • ได้รับการยินยอมจากสมาชิกในครอบครัว ว่ามีความสามารถและพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ
 • ไม่เป็นผู้ต้องหากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล


เอกสารประกอบการขอลงทะเบียนเป็นครอบครัวอุปถัมป์

 • ทะเบียนบ้าน
 • บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

เมื่อยื่นคำขอลงทะเบียนเสร็จสิน นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะไปเยี่ยมบ้านของผู้ยื่นคำขอและผู้สูงอายุ เพื่อตรวจสอบสภาพจริงและข้อเท็จจริง เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติว่าเหมาะสมหรือไม่

สถานที่ยื่นลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมป์

 • กรุงเทพมหานคร : ยื่นคำขอที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด
 • ต่างจังหวัด : ยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อาศัยในจังหวัดนั้น ๆ