อัปเดตวิธีลงทะเบียนค่าไฟ – ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน และวิธีการลงทะเบียน ขอลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2567 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับสิทธิครั้งแรกเมื่อไร

จากกรณีรัฐบาล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน  โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

 

อัปเดตวิธีลงทะเบียนค่าไฟ – ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567
 

รายละเอียดการลงทะเบียน มีดังนี้
1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่
สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไชต์ https://welfareregis.pea.co.th/Register เบอร์ติดต่อ 1129
กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร. หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

 

อัปเดตวิธีลงทะเบียนค่าไฟ – ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

 

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนนั้น จะต้องเตรียมจ้อมูลชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ สำหรับยืนยันการลงทะเยียนและแจ้งข้อมูลสถานะการลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า (หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าและรหัสเครื่องวัดไฟฟ้า)

ทั้งนี้ส่วนของความช่วยเหลือนั้น หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตรฯ (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท) แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

 

อัปเดตวิธีลงทะเบียนค่าไฟ – ค่าน้ำ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2567

 

สำหรับการลงทะเบียนค่าน้ำนั้น การขอรับสิทธิ จะต้องใช้ข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ชื่อผู้ลงทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปาโดยหักจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน (ตามจำนวนที่ใช้จริง)

ทั้งนี้กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนค่าน้ำประปา

ลงทะเบียนแล้ว ได้สิทธิเมื่อไร
ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ.  สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง