เปิดกฎหมายชัด ๆ "ข้าราชการมีชู้" เอาผิดได้หรือไม่ โทษสูงสุด คืออะไร

ทนายรัชพล ศิริสาคร ทนายความชื่อดัง เปิดกฎหมาย ยกตัวอย่าง ข้าราชการ ถ้านอกใจคู่สมรส ไปมีชู้ มีเมียน้อย จะโดนโทษอะไรบ้า

ทนายรัชพล ศิริสาคร ได้เคยออกมาให้ความรู้ ยกตัวอย่างเกี่ยวกับ ข้าราชการมีชู้ โดยระบุข้อความดังนี้ 

ข้าราชการ ถ้านอกใจคู่สมรส ไปมีชู้ มีเมียน้อย เสี่ยงที่จะเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มีโทษถึงไล่ออกได้ ซึ่งตามคู่มือการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จัดทำโดย สำนักงาน กพ ได้ให้ตัวอย่างการนอกใจที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงไว้ หน้า 49 เช่น

เปิดกฎหมายชัด ๆ "ข้าราชการมีชู้" เอาผิดได้หรือไม่ โทษสูงสุด คืออะไร

ราชการชายได้เสียกับภรรยาผู้อื่น หรือราชการหญิงมีสามี ไปได้เสียกับชายอื่น เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ราชการชายหญิง ลักลอบได้เสียกันซึ่งต่างฝ่ายต่างมีคู่สมรส ภายหลังราชการหญิงหย่าขาดกับสามีและมาอยู่กินกับราชการชาย เป็นเหตุให้ครอบครัวราชการชายแตกแยก เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ความผิดวินัยร้ายแรง มีโทษถึงไล่ออก เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องถูกจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดต่อไป

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย

มาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย

มาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

มาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้

(1) ภาคทัณฑ์

(2) ตัดเงินเดือน

(3) ลดเงินเดือน

(4) ปลดออก

(5) ไล่ออก

เปิดกฎหมายชัด ๆ "ข้าราชการมีชู้" เอาผิดได้หรือไม่ โทษสูงสุด คืออะไร