"อสม."ทั่วประเทศ เฮ ได้เงินตกเบิก 8,000 บาท 15 พ.ค.นี้

ข่าวดี อสม. ดีเดย์ วันที่ 15 พ.ค.2567 นี้ อสม.ทั่วประเทศ เตรียมรับเงินค่าป่วยการใหม่-เงินตกเบิกย้อนหลัง รวม 8,000 บาทต่อคน และ "เงินใหม่" ค่าตอบแทน อสม.อัตราใหม่

อัปเดต อสม. ได้เงินตกเบิก 8,000บาท 15 พ.ค. 67  ล่าสุด กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศที่ จะได้รับค่าตอบแทน อสม.อัตราใหม่จำนวน 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. แล้ว


ก่อนหน้านี้  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าป่วยการให้กับ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราค่าป่วยการที่เพิ่มจากเดิมเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2567 คือ เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

\"อสม.\"ทั่วประเทศ เฮ ได้เงินตกเบิก 8,000 บาท 15 พ.ค.นี้

โดยจะโอนเงินค่าป่วยการ อสม. รอบเดือนเมษายน 2567 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2,000 บาท และเงินตกเบิก อสม. ย้อนหลัง 6,000 บาท รวมรับ 8,000 บาทต่อคน

 

  • ไทม์ไลน์ อสม.ทั่วประเทศ รับเงินตกเบิก 8000 บาท 15 พฤษภาคม 2567

 

การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. 2,000 บาท ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายย้อนหลัง (ต.ค. 66 - มี.ค. 67) เงิน 1,000 บาทต่อเดือน และอัตราใหม่ (เม.ย. 67) เงิน 2,000บาทต่อเดือน
 

\"อสม.\"ทั่วประเทศ เฮ ได้เงินตกเบิก 8,000 บาท 15 พ.ค.นี้


ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. 
 

1. อสม. ส่งรายงาน อสม. 1 ผ่าน App. smart อสม. ภายใน 25 เม.ย. 67 

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ สสอ. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และยืนยันในระบบ ภายใน 3 พ.ค. 67

 

เบิกจ่ายตกเบิกย้อนหลัง (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)

1. กรมบัญชีกลาง (บก.) เปิดระบบตกเบิกค่าป่วยการ 27 เม.ย. 67

2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ สสอ.ตรวจสอบข้อมูลตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน และยืนยันขอเบิกใน ระบบภายใน 3 พ.ค. 67 และในวันที่ 3 - 8 พ.ค. 67 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) , กรมบัญชีกลาง (บก.) และ กรมการปกครอง (ปค.) ตรวจสอบ ยืนยันการเบิกเงินค่าป่วยการ ฯ

จากนั้นในวันที่ 15 พ.ค. 67 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีรอบ เม.ย. 67 เข้าบัญชี อสม. 2,000 บาท และโอนเงินตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน เข้าบัญชี อสม. 6,000 บาท ซึ่ง อสม.จะได้รับเงินค่าป่วยการ รวมทั้งสิ้น 8,000 บาทต่อคน

 

 

ช่วงวันที่ 4-15 พ.ค. 67 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส่งหนังสือสรุปผลการส่งเบิกค่าป่วยการย้อนหลัง ให้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)