กกต. สรุป 20 กลุ่มอาชีพ ลงสมัคร สว. มากที่สุด

กกต. สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จากทั่วประเทศทั้งหมด 48,117 คน พบคนจาก 20 อาชีพ ลงสมัคร สว. มากที่สุด ดังนี้

สรุป 20 กลุ่มสมัคร สว. วันนี้ (26 พ.ค.2567) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ภายหลัง กกต. ประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20-24 พ.ค. 2567 และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น กกต. สรุป 20 กลุ่มอาชีพ ลงสมัคร สว. มากที่สุด 

กกต. สรุป 20 กลุ่มอาชีพ ลงสมัคร สว. มากที่สุด

กกต. สรุป 20 กลุ่มอาชีพ ลงสมัคร สว. มากที่สุด จำแนกตามรายกลุ่มอาชีพที่มีผู้มาสมัครสูงสุด 5 อันดับ จะมีดังนี้ค่ะ

 

- กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 5,211 คน

- กลุ่มสตรี จำนวน 4,589 คน

- กลุ่มการศึกษา ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร สถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา หรืออื่นๆ จำนวน 4,477 คน

- กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง จำนวน 3,628 คน

- กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก จำนวน 3,422 คน
 

กกต. สรุป 20 กลุ่มอาชีพ ลงสมัคร สว. มากที่สุด

กกต. จึงขอสรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. จากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 48,117 คน โดยจำแนกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 2,478 คน

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,869 คน

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 4,477 คน

 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,628 คน

 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 3,422 คน

 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 3,628 คน

 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงานหรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 2,440 คน

 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,180 คน

 

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,844 คน

 

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9 ผู้สมัคร 1,200 คน

 

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,177 คน

 

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 609 คน

 

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,039 คน

 

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี ผู้สมัคร 4,589 คน

 

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 5,211 คน

 

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 1,819 คน

 

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 2,168 คน

 

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 867 คน

 

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัคร 3,816 คน

 

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ ผู้สมัคร 2,656 คน

 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น และภายในวันที่ 29 พ.ค.2567 จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยกเป็นรายกลุ่ม

 

โดยมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัคร อายุ อาชีพ และวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สว. ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทางเว็บไชต์ www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. และข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร (สว. 3) จากช่องทางดังกล่าว

 

ขอบคุณ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง