บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงิน e-Money ยังไม่เข้าบัญชี รีบทำตามนี้

เช็กสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด บัตรคนจน (โครงการเก่า) ที่ยังไม่ได้เงินคงเหลือ e-Money ให้รีบทำตามเงื่อนไข เช็กขั้นตอนตรวจสอบวงเงินคงเหลือ e-Money

เช็กเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน (โครงการเก่า) ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ซึ่งเป็นเงินที่ภาครัฐเคยให้ความช่วยเหลือผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ ปี 2561 (โครงการเก่า) แต่ปัจจุบันยังมีเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) ที่ได้ทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงิน e-Money ยังไม่เข้าบัญชี รีบทำตามนี้

  • คืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e-Money บัตรคนจน


กรมบัญชีกลาง ได้ทำการโอนเงิน e-Money คงเหลือดังกล่าว ให้ผู้มีสิทธิเมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้)


จากการโอนเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิในวันดังกล่าว พบว่าไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิได้จำนวนประมาณ 2 แสนกว่าราย เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมฯ บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคารปิด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารติดเงื่อนไข

ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีสิทธิที่มีเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าว

  • ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567
  • หรือยื่นหนังสือยินยอมฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับเงิน e-Money คงเหลือข้างต้น
  • กรมบัญชีกลางจะทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 256
  • หลังจากนั้นหากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม


วิธีตรวจสอบเงิน e-money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

  • ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (คลิกที่นี่)
  • หลังจากนั้นคลิกไปที่หัวข้อ "ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม"
  • กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • ถัดจากนั้นกดที่คลิก "ตรวจสอบ"
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันเวลาทำการ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เงิน e-Money ยังไม่เข้าบัญชี รีบทำตามนี้