สปสช. จับมือ บ.บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่”

รัฐบาล จับมือ บ.บางจากฯ เปิดจุดบริการสุขภาพครบวงจร สุขภาพพร้อมหนุนเปิดคลินิกเอกชน ให้การดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ร่วมขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่”

สปสช.จับมือ บ.บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่

สปสช. จับมือ บ.บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่”

ล่าสุด นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการให้บริการสุขภาพกับประชาชน ทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเชื่อมโยงข้อมูล และบูรณาการบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร ผ่าน “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค” ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ลดภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพทางอ้อม เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสียโอกาสรายได้ รวมถึงลดความแออัดในโรงพยาบาล

สปสช. จับมือ บ.บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่”

นายคารม กล่าวว่า การทำให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายได้นั้น นอกจากการดำเนินการในส่วนภาครัฐแล้ว ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนร่วมสนับสนุนอย่างความร่วมมือโครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขฯ รัฐบาล โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชน” ซึ่งจะเป็นความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริการสาธารณสุขเชิงรุกของประเทศ ผ่านรูปแบบบริการต่าง ๆ เกิดการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครบวงจรที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

นายคารม กล่าวต่อไปว่า โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้คลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. เป็นหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุข  ร่วมให้บริการใน “สถานีบริการน้ำมันบางจาก” โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมให้บริการ อาทิ ระบบการแพทย์ทางไกล การตรวจคัดกรองสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น ทำให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองฯ ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาชีพ ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยจุดบริการที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย นับเป็นความร่วมมืออันดีอย่างยิ่งจากภาคเอกชนที่ร่วมเป็นพันธมิตร ถือเป็นการยกระดับผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขในสถานีบริการ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาและคำปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

สปสช. จับมือ บ.บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่”