ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 5 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 มหาวิทยาลัย รวม 5 ราย

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 5 ราย ดังนี้

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 5 ราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ สิขิตเรืองศิลป์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง  ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561

2. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ เลาหนูรณะกิจ คะตะกิริ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. รองศาสตราจารย์วรพจน์ ประชาเสรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

4. รองศาสตราจารย์วนพร อนันตสรี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ตำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขวิขากุมารเวซศาสตร์ สังกัดคณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานศรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. รองศาสตราจารย์ดุษฎี อินทรประเสริฐ สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์
สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 5 ราย