ส.บอล เผยมาตรการผ่อนปรนฯ กำชับปฎิบัติตามคู่มือป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด ลดโอกาสระบาดรอบ2

ส.บอล ย้ำให้ปฎิบัติตามคู่มือป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


ตามที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านนการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 2)ในการนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท ไทยลีก จำกัด และฝ่ายจัดการแข่งขัน ขอให้สโมสรสมาชิก แฟนบอล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฎิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ อย่างเคร่งครัด   โดยแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม (นักกีฬา พนักงาน ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ชมการแข่งขัน) มีดังนี้

1) การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
1.1 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ให้งดการไปเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 พิจารณาลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหรือจองคิวล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์ หรือ โทรศัพท์ และควรเว้นช่วงที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก เพื่อลดความแออัด รวมทั้งการชําระเงินค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ (e-Payment) หรือ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน หากชําระด้วยเงินสด ต้องไม่สัมผัสมือโดยตรง

ส.บอล เผยมาตรการผ่อนปรนฯ กำชับปฎิบัติตามคู่มือป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด ลดโอกาสระบาดรอบ2


1.3 พิจารณาลดการใช้ขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดยสารขนส่งสาธารณะระยะเวลานาน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าตลอดเวลาการโดยสารขนส่งสาธารณะ
1.4 ศึกษาคู่มือใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่สามารถใช้สแกน QR Code ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"

1.5 อาจพกแอลกอฮอล์เจล 70% สําหรับทําความสะอาดมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2.ระหว่างและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1 ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ โดยใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ด้วยการสแกน QR Code หรือ จดบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน
2.2 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กําหนด ตามที่ผู้จัดการแข่งขันแนะนําอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ
2.3 ควรตรวจสอบความสะอาดของสถานที่ อุปกรณ์ และการจัดพื้นที่และที่นั่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย

 

ส.บอล เผยมาตรการผ่อนปรนฯ กำชับปฎิบัติตามคู่มือป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด ลดโอกาสระบาดรอบ2
2.4 ขณะรอคิว/ต่อแถวเข้าร่วมและออกจากกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้เว้นระยะห่างตามจุดหรือสัญลักษณ์ที่ผู้จัดการแข่งขันกําหนด
2.5 นักกีฬาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนและหลังการแข่งขัน และล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง ทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่ร่วมกิจกรรม/รับชมการแข่งขันกีฬา และล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 70% บ่อยครั้ง
2.6 ลดการพูดคุยที่ไม่จําเป็นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หากจําเป็นควรพูดโดยใช่ระดับเสียงปกติและไม่ตะโกน งดเว้นการจับมือ โอบกอดแสดงความดีใจ และเลี่ยงไอหรือจามใกล้ผู้อื่นหากมีการไอหรือจามให้ปิดปาก และจมูกให้สนิท ทั้งนี้ ไม่บ่วนน้ำลายหรือเสมหะและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จําเป็น
2.7 นักกีฬาทําความสะอาดอุปกรณ์กีฬาส่วนบุคคล ด้วยน้ำยาทําความสะอาดก่อนและหลังใช้งาน 
2.8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากพบว่าการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค