ธอส. ให้สินเชื่อ “ผู้ประกันตน” กู้ซื้อบ้าน ปี 66 วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน

เช็คด่วน กู้บ้านปี 66 ธอส.มอบสิทธิสินเชื่อ “ผู้ประกันตน” วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทเช็กเงื่อนไข-เอกสารได้เลยที่นี่ ...

สำนักงานประกันสังคม สังกัดกระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สิทธิประกันสังคม ปี 2566 มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มการบริการ ให้กับผู้ประกันตน ในเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน  ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) ให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท” วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงเหลือต้องไม่เกินวงเงิน 2 ล้านบาท โดยวงเงินการให้สินเชื่อจะเป็นไปตามการพิจารณาและ  ดุลยพินิจของธนาคาร 

 

ธอส. ให้สินเชื่อ “ผู้ประกันตน” กู้ซื้อบ้าน ปี 66 วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

- สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน (ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการ)

ขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

1. ผู้ประกันตนขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน   แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th โดยคลิก  ที่เมนู เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก และเลือก "หนังสือรับรองโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

2. ผู้ประกันตนยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมเอกสารเบื้องต้น 

- หนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนออกโดยสำนักงานประกันสังคม

- เอกสารขอสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และระเบียบธนาคาร 

 

ธอส. ให้สินเชื่อ “ผู้ประกันตน” กู้ซื้อบ้าน ปี 66 วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน
 

3. การแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งผลการพิจารณากับผู้ประกันตนโดยตรง

*** ระยะเวลาดำเนินโครงการ***

ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค 2565 ถึง วันที่ 19 ธ.ค 2566 หรือจนครบวงเงินที่ได้อนุมัติโครงการ
 

ธอส. ให้สินเชื่อ “ผู้ประกันตน” กู้ซื้อบ้าน ปี 66 วงเงินไม่เกิน 2 ล้าน

 

ขอบคุณ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Thainewsonline