"แจส" อ้าง!! แบงก์จีนออกหนังสือค้ำประกันไม่ทัน เหตุเบี้ยวจ่ายเงินค่า "ไลเซ่นส์ 4G" !!

Publish 2016-03-22 14:31:33               วันนี้ (22 มี.ค. 59) นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ชี้แจงต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัท แจสโมบาย บอดแบรนด์ จำกัด ไม่สามารถไปชำระเงินได้ทันตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด เนื่องจากไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน จำนวน ประมาณ 72,000 ล้านบาท ไปมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ เนื่องจาก ผู้ประกอบการรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน ติดข้อจำกัด ในเรื่องของระยะเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณกลางเดือนเมษายน 2559 ซึ่งไม่ทันกำหนดระยะเวลา 90 วัน ตามที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

                ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ไม่สามารถผ่อนปรนและผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาใดๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดังกล่าว ให้แก่ บริษัท แจส โมบาย บอดแบรนด์ จำกัดได้

                สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัท แจส โมบาย บอดแบรนด์ จำกัดไม่ได้ไปขอรับใบอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ 900MHz ในครั้งนี้นั้นที่่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ให้ความเห็นว่าบริษัท แจส โมบาย บอดแบรนด์ จำกัดต้องถูกริบเงินประกันการประมูลจำนวน 644 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจาก มิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ตามข้อ 5.2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900MHz และการถูกริบเงินดังกล่าว ก็ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท อย่างมีนัยยะสำคัญ
Suggess News

Recommend News