สถ. จับมือสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ เดินหน้าพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของ อปท. ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Publish 2017-12-19 09:56:34เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยมีนายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และนายสืบศักดิ์ น้อยดัด อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัยสถาบันอาศรมศิลป์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ ในการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมในการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กโดยตรง พัฒนาบุคลากร ผู้บริหารศูนย์ ครูผู้ดูแลเด็ก รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีความรู้ในการอภิบาลเด็กเล็ก และส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนผ่านการจัดทำโครงการห้องเรียนพ่อแม่สำหรับให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง พัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการในการเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง IQ และ EQ โดยใช้แนวทางตามพระปณิธานการเลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ฝึกหัดให้เด็กมีระเบียบวินัยทางกายและใจ ส่งเสริมพัฒนาเด็กทางความคิด ตัดสินใจด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เคารพในสิทธิของผู้อื่น รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต เมตตากรุณา คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมฯ ตลอดจนพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพและพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยในขณะนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรได้รับการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จำนวน ๓๐๔ ศูนย์ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ ซึ่งทางกรมฯ ได้คัดเลือกให้เริ่มโครงการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน ๑๘ จังหวัด จำนวน ๑๔๔ ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
 
ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวว่า ทางสถาบันอาศรมศิลป์จะมีการจัดตั้งคณะปฏิบัติงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ให้ทั่วถึง โดยใช้ระบบ NODE  and COACHING TEAM ประกอบด้วย ๓๖ NODE และ ๑๐ COACHING TEAM เพื่อเป็นคณะทำงานในการสำรวจหาศูนย์ต้นแบบนวัตกรรมและศูนย์เครือข่าย และปรับปรุงศูนย์ในด้านสภาพแวดล้อม และกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 
เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ต้นแบบ โดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนนั้นๆ และดำเนินการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน รวมถึงหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในครั้งนี้เกิดผลโดยตรงต่อเด็ก และเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานใหม่ๆ ในการยกระดับสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาของเด็ก
 
นายสุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งทายว่า กรมฯ ต้องขอขอบคุณทางสถาบันอาศรมศิลป์และโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข้ามาสนับสนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และต้องขอฝากความหวังในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมเด็กไทยให้ก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเรียบเรียงโดย

อนันต์ คนกาญจน์