"เมืองมรุกขนคร" ใน ละครนาคี เมืองที่เขียนแต่งแค่ในละคร หรือ เมืองที่มีจริงในปัจจุบัน ?

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

“เมืองมรุกขนคร” ใน ละครนาคี เมืองที่เขียนแต่งแค่ในละคร หรือ เมืองที่มีจริงในปัจจุบัน ?

\"เมืองมรุกขนคร\" ใน ละครนาคี เมืองที่เขียนแต่งแค่ในละคร หรือ เมืองที่มีจริงในปัจจุบัน ?

จากละครยอดฮิตของ ไทยทีวีสีช่อง3 “นาคี” บทประพันท์ของ “ตรี อภิรุม”  ในเรื่องได้กล่าวถึงเมืองมรุกขนครและกษัตริย์ที่ปกครองเมืองนี้ก็คือพระเจ้านิรุทธราช ซึ่งเป็นการนำข้อมูลเกร็ดประวัติศาสตร์ จากตำนานโบราณของการสร้างพระธาตุพนม ในตำนานอุรังคธาตุ  มาผูกแต่งเรื่องราว จึงอาจกล่าวได้ว่า

เมืองรุกขนคร มีอยู่จริงและปรากฏอยู่ในตำนานเมืองอีสาน ในตำนานอุรังคธาตุ ในปัจจุบันมรุกขนครก็คือจังหวัดนครพนมนั่นเอง แต่โบราณย้อนไป 1500 ปีที่แล้วมีอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์เกิดขึ้นที่ฝั่งลาวครับครั้นต่อมาราชธานีย้ายมาอยู่ฝั่งไทยเกิดเมืองหลวงใหม่เรียกว่ามรุกขนครนั่นเอง

\"เมืองมรุกขนคร\" ใน ละครนาคี เมืองที่เขียนแต่งแค่ในละคร หรือ เมืองที่มีจริงในปัจจุบัน ?

\"เมืองมรุกขนคร\" ใน ละครนาคี เมืองที่เขียนแต่งแค่ในละคร หรือ เมืองที่มีจริงในปัจจุบัน ?

ตามอุรังคนิทานหรือตำนานพระธาตุพนม (พิสดาร) ของพระธรรมราชานุวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ได้เรียบเรียงไว้ตอนหนึ่งว่า สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดสัตว์ที่แคว้นศรีโคตรบูรณ์ มีพุทธทำนายว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเมืองศรีโคตรบูรณ์จักย้ายไปตั้งที่ “ป่าไม้รวก” มีนามว่า “เมืองมรุกขนคร” ซึ่งสันนิษฐานกันว่าหมายถึง เมืองที่อยู่ในดงไม้รวก ตามสภาพภูมิประเทศสมัยนั้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดนครพนมนี่เอง กับ ตำนานพระธาตุและพระบาทในล้านช้างและแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฟากฝั่ง เป็นการเดินทางของพระพุทธองค์เมื่อครั้งที่เสด็จยังชมพูทวีป เพื่อมาประทับรอยพระบาทไว้หลายแห่งในดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขง โดยมีพุทธพยากรณ์ว่าสั่งให้ พระมหากัสสป เถระอัครสาวก กับเจ้านครรัฐ 5 พระองค์ รวมกันสร้างพระธาตุ อัญเชิญอุรังคธาตุพระพุทธเจ้ามาบรรจุ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ครองเมืองในอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์โบราณ

\"เมืองมรุกขนคร\" ใน ละครนาคี เมืองที่เขียนแต่งแค่ในละคร หรือ เมืองที่มีจริงในปัจจุบัน ?

\"เมืองมรุกขนคร\" ใน ละครนาคี เมืองที่เขียนแต่งแค่ในละคร หรือ เมืองที่มีจริงในปัจจุบัน ?

พระอุรังคธาตุคือพระธาตุส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า” มาประดิษฐานไว้ที่ภูกำพร้า เมื่อปี พ.ศ. ๘ ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งไว้กับพระมหากัสสปเถรเมื่อยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่และเสด็จมาที่เมืองหนองหานหลวงเพื่อมาชุมรอยพระบาท ปัจจุบันคือ พระธาตุเชิงชุม สกลนคร ซึ่งพระบรมศาสดาตรัสเทศนาแต่พระมหากัสสปเถรเป็นภาษาบาลีว่า “อุรงฺคธาตุก กสฺสปคิริ อปฺปตฺตรา” ดังนี้แล้วพระศาสดาจึงผินพระพักตร์เฉพาะซึ่งภูกำพร้า จึงตรัสว่า ดูรากัสสป ตถาคตนิพพานแล้วเธอจึงนำเอาอุรังคธาตุตถาคตมาไว้ที่ภูกำพร้าที่นี้ อย่าได้ละทิ้งคำตถาคตสั่งไว้นี้เสีย พระมหากัสสปเถรเมื่อได้สดับพระพุทธพจน์ดังนั้นก็ชื่นชมยินดี ยกขึ้นยังอัญชุลีว่า สาธุ สาธุ แล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่

\"เมืองมรุกขนคร\" ใน ละครนาคี เมืองที่เขียนแต่งแค่ในละคร หรือ เมืองที่มีจริงในปัจจุบัน ?

ที่มา : https://sites.google.com/site/phiphat1234567/thnbdi-wrun-sri/tanan-xu-rang-khtha-tu

         เพท : ทิพยจักร

ข่าวโดย : กิตติทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์