พระจริยวัตรงดงามยิ่ง!!! สมเด็จพระสังฆราชก้มกราบถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตพระสังฆราชองค์ที่ 7

ติดตามรายละเอียด http://www.tnews.co.th

ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเข้าถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 และ พระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 17 ท่ามกลางประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวไทย ที่มารอเฝ้ารับเสด็จเพื่อสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างเนืองแน่น

 

ทั้งนี้ หลังจากเข้าถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 และ พระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 17 แล้วเสร็จ จะเสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 2, สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 3, สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4, สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 5 ต่อไป

 

 

 

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง!!! สมเด็จพระสังฆราชก้มกราบถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตพระสังฆราชองค์ที่ 7

 

 

 

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง!!! สมเด็จพระสังฆราชก้มกราบถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตพระสังฆราชองค์ที่ 7

 

ขณะที่ ภายในวัด มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชน พุทธศาสนิกชน พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ได้มาเฝ้ารอสักการะ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถเป็นจำนวนมาก

 

 

 

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง!!! สมเด็จพระสังฆราชก้มกราบถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตพระสังฆราชองค์ที่ 7

 

 

 

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง!!! สมเด็จพระสังฆราชก้มกราบถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตพระสังฆราชองค์ที่ 7

 

 

 

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง!!! สมเด็จพระสังฆราชก้มกราบถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส อดีตพระสังฆราชองค์ที่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 


ทั้งนี้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีกำหนดการเสด็จไปยังพระอารามหลวง เพื่อถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และสักการะพระราชคณะ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ ดังนี้

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น.เสด็จไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 จากนั้น เสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฆษฏิ์ราชวรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุกญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 5 ต่อมาเสด็จไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 และวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 14.15 น.เสด็จไปวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ทรงสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตฺติโสภณมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่14 จากนั้นเวลา 14.45 น.เสด็จไปวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร สักการะพระอัฐิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรมหาเถร) สมเด็จพระวันรัต (นิรนฺตรเถร) สมเด็จพระญาณวโรดม (สนฺตงฺกุรเถร) เวลา 15.45 น.เสด็จไปยังวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 15 เวลา 16.15 น.เสด็จไปวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ทรงถวายสัการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 12 เวลา 17.00 น.เสด็จถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญ ทรงถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น.เสด็จไปยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 9 จากนั้นเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ก่อนเสด็จไปวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศรี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 1 เวลา 14.40 น.และเวลา 15.30 น.เสด็จไปยังวัดราชบุรณราชวรวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 6
 

 

 

 

 

เรียบเรียง : นิตติยา สำนักข่าวทีนิวส์ ขอบคุณที่มา : @Champ_sarunpat