งานเข้าเต็มๆพระเอกดัง!!! ธปท.ร้องทุกข์ "ฟิล์ม รัฐภูมิ"  ทำผิดอาญาเปิดบริษัทการเงินไม่ได้รับอนุญาต รอสอบขยายผลทำปชช.เสียหาย??

ติดตามรายละเอียด http://www.tnews.co.th

ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ธปท. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา ธปท.ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในความผิดตามกฎหมาย 2 ฉบับ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-มันนี่) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ 


 

งานเข้าเต็มๆพระเอกดัง!!! ธปท.ร้องทุกข์ "ฟิล์ม รัฐภูมิ"  ทำผิดอาญาเปิดบริษัทการเงินไม่ได้รับอนุญาต รอสอบขยายผลทำปชช.เสียหาย??

 

 

 

โดย ธปท.ได้ตรวจพบว่า บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป ให้บริการแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อ เพย์ออล โดยให้ผู้ใช้บริการสมัครเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชั่น และเติมเงินล่วงหน้าเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำอี-มันนี่ไปใช้ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้าต่าง ๆ ที่กำหนด แต่ไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 (พ.ร.ฎ.อี-เพย์เมนท์) และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประกอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ถือมีความผิดและมีโทษตามกฎหมาย

 

งานเข้าเต็มๆพระเอกดัง!!! ธปท.ร้องทุกข์ "ฟิล์ม รัฐภูมิ"  ทำผิดอาญาเปิดบริษัทการเงินไม่ได้รับอนุญาต รอสอบขยายผลทำปชช.เสียหาย??

 

 

 

สำหรับการดำเนิการทางกฎหมายครั้งนี้ ในรายละเอีบดคือ  ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ตรวจพบว่า บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด (บริษัท) ให้บริการแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ “PayAll” โดยให้ผู้ใช้บริการสมัครเป็นสมาชิกในแอปพลิเคชัน และเติมเงินล่วงหน้าเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำ e-Money ดังกล่าวไปใช้ในการชำาระค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้าต่าง ๆ ที่กำหนด

 

ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้บริการ e-Money อันเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544 ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2551 (พ.ร.ฎ. e-Payment) และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ประกอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 (การประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายดังกล่าว

 

ธปท. ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.ฎ.e-Payment และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามประกาศกระทรวงการคลังข้างต้น ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับบริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ธปท. ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในความผิดตามกฎหมายดังกล่าว

 

ธปท. ขอเรียนว่าการประกอบธุรกิจให้บริการ e-Money เป็นธุรกิจที่มีการรับเงินล่วงหน้าจากประชาชนทั่วไปในวงกว้าง จึงต้องได้รับอนุญาตจากทางการก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดและที่สำคัญมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เช่น

- ต้องมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วตามที่กำหนด และดำรงฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง เพื่อให้บริการ e-Money ได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ

- ต้องมีการเก็บรักษาเงินของผู้ใช้บริการที่เติมเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างรัดกุม โดยต้องฝากไว้ที่สถาบันการเงิน และแยกบัญชีไว้ต่างหากจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจ

- ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การรักษาความลับของข้อมูลผู้ใช้บริการ การคืนเงินให้ผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด และการแก้ไขข้อร้องเรียน เป็นต้น

 

ธปท. ขอแนะนำให้ประชาชน ร้านค้า และสถานประกอบการ เลือกใช้บริการ e-Money จากผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ e-Money ที่ได้รับอนุญาตจากทางการเท่านั้น รวมทั้งควรศึกษาเงื่อนไขของการใช้บริการและดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ e-Money ที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการได้จากรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ และเว็บไซต์ของ ธปท. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 1213 หรือ E-mail: [email protected] ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ e-Money โดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้แจ้ง ธปท. ทราบได้ตามช่องทางข้างต้น

 

ทั้งนี้ บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป มีนายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) เป็นประธานบริหาร ที่จัดทำแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ รับบริการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งการชำระเงิน จ่ายค่าสาธาณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าสินค้าต่าง ๆ ผ่านระบบ  โดยมีทุนจดทะเบียนบริษัท 10 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับรายชื่อผู้บริหารประกอบด้วย นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ (ฟิล์ม) นักร้องและนักแสดง ประธานบริหาร (ซีอีโอ), นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, น.ส.สุภัสฐิณี ศรีสอาด ที่ปรึกษาอาวุโสด้านภาพลักษณ์ขององค์กร, นายองอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการ สายงานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 เป็นที่ปรึกษา 

 

 

 

งานเข้าเต็มๆพระเอกดัง!!! ธปท.ร้องทุกข์ "ฟิล์ม รัฐภูมิ"  ทำผิดอาญาเปิดบริษัทการเงินไม่ได้รับอนุญาต รอสอบขยายผลทำปชช.เสียหาย??

 

 

 

 

เรียบเรียง : นิตติยา  สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณที่มา : www.bot.or.th

 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม:ตร.จ่อเรียก"ฟิล์ม รัฐภูมิ" รับทราบข้อกล่าวหาทำธุรกิจ"E-Money"ผิดกฎหมาย ขณะ"เพย์ออล" เตรียมปิดช่องทางเติมเงิน (รายละเอียด)

logo-pwa

เพิ่ม Tnews

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด