ศาลยุติธรรมออกแถลง ฮึ่มเอาผิด #ม็อบ 2 พฤษภา

สืบเนื่องจากกรณีที่ ม็อบ 2 พฤษภาที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวันที่ 2 พ.ค. 2564 บริเวณหน้าศาลอาญา รัชดา ตั้งแต่นักกิจกรรมที่มาปักหลักประท้วงหน้าศาลก่อนหน้านี้ ไปจนถึงประชาชนที่ร่วมคาราวานกับกลุ่ม #REDEM ขับรถ-ขี่มอเตอร์ไซค์จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าศาลอาญา ซึ่งได้มีเหตุชุลมุนกันหน้าศาลจนเกิดความเสียหาย

สืบเนื่องจากกรณีที่ ม็อบ 2 พฤษภาที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวันที่ 2 พ.ค. 2564 บริเวณหน้าศาลอาญา รัชดา ตั้งแต่นักกิจกรรมที่มาปักหลักประท้วงหน้าศาลก่อนหน้านี้ ไปจนถึงประชาชนที่ร่วมคาราวานกับกลุ่ม #REDEM ขับรถ-ขี่มอเตอร์ไซค์จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าศาลอาญา ซึ่งได้มีเหตุชุลมุนกันหน้าศาลจนเกิดความเสียหาย 

ศาลยุติธรรมออกแถลง ฮึ่มเอาผิด #ม็อบ 2 พฤษภา

ล่าสุดมีคำแถลงการณ์จากสำนักงานศาลยุติธรรม โดยรายละเอียดชี้แจงว่า "สำนักงานศาลยุติธรรมขอแจ้งให้ทราบว่า ในการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาและมีคำสั่งในคดีทั้งปวง ศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเสมอมา และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 


โดยเฉพาะความคิดเห็นทางวิชาการที่มุ่งก่อให้เกิดความสร้างสรรค์และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณศาลอาญาเมื่อคืนวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมาที่บุคคลจำนวนหนึ่ง ใช้ความรุนแรงด้วยการขว้างปาสิ่งของ ใช้เครื่องมือยิงวัสดุเข้ามาในอาคารศาล 

การใช้วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง จนเกิดความเสียหาย ความรุนแรงและไม่สงบขึ้น นั้น นอกจากจะเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลอาญา 

 

ถือไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตยและอันเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยชอบธรรมภายในกรอบของกฎหมาย อีกทั้งยังมีลักษณะของการก้าวล่วงใช้ความรุนแรงเพื่อแทรกแซงโดยหวังผลให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาไปในทางหนึ่งทางใดตามที่กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงมุ่งประสงค์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมาย อันเป็นการมุ่งทำลายความอิสระของตุลาการตามรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรมออกแถลง ฮึ่มเอาผิด #ม็อบ 2 พฤษภา

นอกจากการใช้ความรุนแรงดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันยังมีพฤติกรรมทำนองขู่เข็ญ และสร้างความหวาดกลัวไม่เพียงแก่บุคลากรในศาลยุติธรรมเท่านั้น หากแต่ยังมีการขู่เข็ญและสร้างความหวาดกลัวไปยังบุคคลในครอบครัวของผู้พิพากษาและบุคลากรในศาลยุติธรรมด้วย ทั้งๆ ที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคดีแต่อย่างใด 


พฤติกรรมดังกล่าวที่มีการกระทำในลักษณะเป็นขบวนการ ใช้สื่อโซเชียลต่างๆ ล้วนมุ่งหวังให้เกิดผลในทำนองเดียวกับการใช้ความรุนแรงข้างต้นที่ต้องการให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งในทางที่ตนเองหรือขบวนการของตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมาย จึงไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นหรือการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอันชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตย


ในการนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบการกระทำและพยานหลักฐานที่ปรากฏ หากมีการกระทำใดที่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

และขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นและใช้เสรีภาพของตนอย่างสันติ ด้วยความสงบ และงดเว้นการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิต เป็นภยันตรายแก่ร่างกาย หรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินไม่ว่าของส่วนบุคคลหรือของทางราชการ และให้การดำเนินกระบวนพิจารณาต่าง ๆ ดำเนินไปตามครรลองของกฎหมายที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลตามที่กฎหมายกำหนด


ในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง ศาลยุติธรรมทุกศาลจะยังคงทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ พิพากษาและมีคำสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันต่อไป 

ศาลยุติธรรมออกแถลง ฮึ่มเอาผิด #ม็อบ 2 พฤษภา

อ่านโพสต์ต้นฉบับ

ศาลยุติธรรมออกแถลง ฮึ่มเอาผิด #ม็อบ 2 พฤษภา