ราชกิจจาฯ ออกประกาศ แต่งตั้ง นัทรียา ทวีวงศ์ เป็นที่ปรึกษานายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผอ.สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษานายกฯ ฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ในหน้าที่ 34 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 114ง ระบุข้อความว่า

 


"มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ แต่งตั้ง นัทรียา ทวีวงศ์ เป็นที่ปรึกษานายกฯ

 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ แต่งตั้ง นัทรียา ทวีวงศ์ เป็นที่ปรึกษานายกฯ